top of page

Szkolenie antymobbingowe 

Szkolenie dedykowane pracownikom 

Szkolenia antymobbingowe

Zjawisko mobbingu  jest dotkliwym doświadczeniem wpływającym na zdrowie osoby będącej ofiarą. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie zachowań oraz omówieniu sposobów radzenia sobie z tego rodzaju zjawiskiem.  Szkolenie prowadzą eksperci prawa oraz praktycy zarządzający bardzo dużymi zespołami. 

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest zapisany w art. 94 Kodeksu pracy. Zapisy kodeksowe nakładają na pracodawcę obowiązek szanowania dóbr osobistych każdego pracownika. Konstytucja gwarantuje poszanowanie oraz ochronę godności człowieka, która jest źródłem wolności oraz praw jednostki. Pracodawca ma obowiązek kształtowania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy. Istotne są również przepisy, zgodnie z którymi pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy. Przepis ten ma znaczenie, ponieważ mobbing negatywnie wpływa na stan zdrowia osoby mobbingowanej. W regulacjach podkreślono odpowiedzialność pracodawcy, który jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników. Mobbing uznaje się za szczególny sposób naruszenia dóbr osobistych pracownika. Jest to potwierdzenie stanowiska, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest obowiązkiem podstawowym każdego pracodawcy.

Istotnym jest fakt, że mobberem nie zawsze jest przełożony, a ofiarą nie zawsze osoba o niskich kompetencjach. Z chęcią podzielimy się z Państwem naszą wiedzą w tym zakresie. Zapraszamy. 

bottom of page