top of page
  • Zdjęcie autoraRedakcja

ESG. Artur Beck o nowej erze inwestycji.

KONGRES ESG Polska Moc Biznesu

Artur BECK Współorganizator Szczytu Klimatycznego TOGETAIR i Kongresu ESG Polska Moc Biznesu. Prezes Fundacji Pozytywnych Idei. Współwłaściciel agencji reklamowej CreativeHarder.


 

 

W dniach 2-3 grudnia 2023 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbył się Kongres ESG Polska Moc Biznesu. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji publicznej, sił zbrojnych, biznesu, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów oraz ekspertów z różnych dziedzin. Producentem i współorganizatorem tego prestiżowego Kongresu jest  Artur Beck, prezes Fundacji Pozytywnych Idei.


Jednym z głównych celów Kongresu ESG Polska Moc Biznesu była promocja wartości związanych z odpowiedzialnością społeczną, środowiskową i ładu korporacyjnego. Podczas panelowych dyskusji eksperci omawiali zagadnienia kluczowe  dla przyszłości biznesu i społeczeństwa. Starali się znaleźć odpowiedzi na pytania, jakie stoją przed przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi, u progu obowiązku stosowania głównych założeń ESG. Wspólnym mianownikiem wszystkich dyskusji i debat była troska o dobro społeczne oraz umocnienie pozycji gospodarczej polskich przedsiębiorców.

 

Termin ESG (Environmental, Social, Governance) cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, a od 1 stycznia 2024 roku, stanie się faktem, który będzie kształtował nie tylko sposoby prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa, ale także całokształt gospodarki i polityki. Nowe podejście do zarządzania ma sprawić, że przedsiębiorstwa staną się bardziej transparentne w kwestii podejmowanych projektów i inwestycji, sposobu ich finansowania i realizacji oraz ogólnego zarządzania.

 

Jednym z istotnych punktów zwrotnych w tym procesie jest zaakceptowanie celów ekologicznych i zrównoważonych kryteriów taksonomii, które mają na celu ocenić, czy inwestycje i projekty przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dla polskiego sektora lotniczego oznacza to potrzebę dostosowania się do nowych norm, które uwzględniają wpływ na ekosystem i społeczeństwo oraz zmiany w podejściu związanym z tymi kwestiami.

 

Kongres ESG Polska Moc Biznesu 2023 stanowił ważny krok w kierunku promocji idei ESG oraz budowania  wśród przedsiębiorców i instytucji świadomości o konieczności działań zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju biznesu. Działań, które wymagają od przedsiębiorców troski  o szeroko pojęte korzyści wszystkich interesariuszy, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego, a nie wyłącznie o własne interesy ekonomiczne.  


ESG w lotnictwie

 

PLSKY: Czy podmioty lotnicze w Polsce np. porty lotnicze, polscy przewoźnicy są gotowi do realizacji nałożonych na nie regulacji raportowania niefinansowego już od 1 stycznia 2024 roku?

 

Artur Beck: Polski sektor lotniczy, w tym porty lotnicze i przewoźnicy, stoi przed istotnym

zadaniem adaptacji do nowych regulacji dotyczących raportowania niefinansowego, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku. Ta zmiana wymaga od nich nie tylko przekształcenia infrastruktury, ale również modyfikacji w prowadzeniu operacji. Wiele podmiotów w branży lotniczej już podjęło kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju, jednak pełna gotowość do spełnienia nowych wymogów raportowania niefinansowego będzie wymagała intensywnej współpracy z rządem, instytucjami finansowymi oraz partnerami technologicznymi. Istotne będzie tu skoncentrowanie się na inwestycjach w nowoczesne technologie oraz na edukacji i szkoleniu personelu, aby zapewnić skuteczne i efektywne przetwarzanie danych niefinansowych.


Ocena gotowości polskich podmiotów lotniczych do wdrożenia tych regulacji od

1 stycznia 2024 roku jest złożona. Zależy ona od stopnia zaawansowania ich przygotowań oraz dostępnych zasobów. Porty lotnicze i przewoźnicy muszą dostosować swoje systemy zarządzania, technologie informacyjne oraz procedury księgowe, aby umożliwić efektywne zbieranie, przetwarzanie i raportowanie wymaganych danych niefinansowych. Jest to zadanie wymagające nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również narzędzi, a także czasu na wdrożenie niezbędnych zmian. W związku z tym, pełna gotowość do realizacji tych regulacji może być różna w zależności od poszczególnych podmiotów i ich dotychczasowych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego.

 

PLSKY: Jakie są instrumenty finansowe i niefinansowe po które mogą sięgać podmioty lotnicze na etapie dostosowania się do wymogów a jakie na etapie, kiedy warunki te już spełniły? Jakie profity daje bycie „zielonym"?

 

Artur Beck: Podczas dostosowywania się do wymogów ekologicznych, podmioty lotnicze mogą korzystać z różnych instrumentów finansowych, takich jak dotacje, ulgi podatkowe, preferencyjne pożyczki oraz granty na innowacje ekologiczne, które wspierają inwestycje w technologie przyjazne środowisku. Dodatkowo, mogą one skorzystać z niefinansowych form wsparcia, w tym doradztwa, szkoleń i edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po spełnieniu wymogów ekologicznych, podmioty lotnicze mogą czerpać korzyści z lepszego wizerunku na rynku, zwiększenia efektywności operacyjnej oraz potencjalnego wzrostu wartości firmy. Bycie "zielonym" w lotnictwie otwiera nowe możliwości rynkowe, przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności, zwiększa zaufanie i lojalność klientów, a także przyciąga inwestorów i talenty, którzy coraz częściej preferują firmy zrównoważone i ekologiczne. Ponadto, inwestycje w technologie ekologiczne często przynoszą długoterminowe oszczędności i zmniejszają ryzyko regulacyjne, co jest istotne w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym.

 

PLSKY: Lotnictwo uchodzi na tę gałąź transportu, która w istotny sposób wpływa na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Komisja kładzie olbrzymi nacisk, aby uczynić transport lotniczy bardziej 'eco-friendly'. Pomimo wdrażania wielu rozwiązań w organizacji przepływu ruchu lotniczego oraz modyfikacji silników lotniczych zmniejszających emisję CO2 problemem wciąż pozostaje to, że samoloty napędzane są paliwem kopalnym.  Kto według Pana powinien być motorem napędowym przyspieszenia prac nad opracowaniem i wprowadzeniem nowych technologii napędu na potrzeby lotnictwa, producenci samolotów czy linie lotnicze, które są dzisiaj postrzegane jako główny winny w sprawie zanieczyszczania środowiska?

 

Artur Beck: W kontekście przyspieszenia prac nad opracowaniem i wprowadzeniem nowych, bardziej ekologicznych technologii napędu w lotnictwie, zarówno producenci samolotów, jak i linie lotnicze odgrywają niezwykle ważną rolę. Producentom samolotów przypada zadanie bycia innowatorami i liderami w dziedzinie badań i rozwoju, co obejmuje projektowanie i testowanie nowych technologii napędowych, które mogą zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Z drugiej strony, linie lotnicze, będące głównymi użytkownikami tych samolotów, mają znaczący wpływ na kształtowanie popytu na innowacyjne rozwiązania. Ich decyzje zakupowe, preferencje w zakresie efektywności paliwowej i inwestycje w nowoczesne floty mogą znacząco przyspieszyć adopcję nowych technologii.


Jednakże, aby proces ten był skuteczny, niezbędna jest synergia między producentami a liniami lotniczymi. Producenci potrzebują jasnych sygnałów rynkowych od linii lotniczych, aby inwestować w rozwój nowych technologii, podczas gdy linie lotnicze potrzebują pewności, że inwestycje te będą ekonomicznie opłacalne i zgodne z przyszłymi regulacjami środowiskowymi.


Ponadto, kluczową rolę odgrywają rządy i organizacje międzynarodowe, które poprzez odpowiednie regulacje, inicjatywy wspierające badania i rozwój oraz finansowanie mogą znacząco przyczynić się do przyspieszenia prac nad ekologicznymi technologiami napędu. Wsparcie to może obejmować ulgi podatkowe, dotacje, a także tworzenie standardów i wymogów, które będą promować innowacje w branży.

W związku z tym, przyspieszenie prac nad nowymi technologiami napędu w lotnictwie wymaga zintegrowanego podejścia, w którym producenci samolotów, linie lotnicze, rządy i organizacje międzynarodowe współpracują, aby wspólnie osiągnąć cel, jakim jest bardziej zrównoważony i ekologiczny transport lotniczy.

 

PLSKY: Jakie są kluczowe bolączki transportu lotniczego, aby osiągnąć zerową emisyjność? Jak ESG wpisuje się w kwestie obronności i bezpieczeństwa – czy nie występuje tutaj rozbieżność?

 

Artur Beck: Osiągnięcie zerowej emisyjności w transporcie lotniczym stanowi wyzwanie, które wiąże się z szeregiem kluczowych problemów. Głównymi bolączkami są ograniczenia technologiczne, które dotyczą rozwoju i wdrożenia nowych, bardziej ekologicznych technologii napędu, takich jak paliwa alternatywne czy elektryfikacja samolotów. Wysokie koszty związane z badaniami, rozwojem i implementacją tych technologii stanowią kolejną istotną barierę. Dodatkowo, sektor lotniczy stoi przed wyzwaniem globalnej koordynacji i współpracy, co jest niezbędne do stworzenia jednolitych standardów i praktyk. Mimo tych trudności, korzyści płynące z bycia „zielonym" w lotnictwie są znaczące, obejmując poprawę reputacji, potencjalne oszczędności kosztów dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów, a także dostęp do nowych rynków i klientów, którzy coraz bardziej cenią działania proekologiczne. W długoterminowej perspektywie, podejście zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju może również zapewnić lepszą pozycję konkurencyjną na rynku.

 

W kontekście ESG (Environmental, Social, and Governance) i kwestii obronności, na pierwszy rzut oka może wydawać się, że występuje rozbieżność między tymi obszarami. Obronna część sektora lotniczego skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie i stabilności, co może wydawać się sprzeczne z celami środowiskowymi i społecznymi ESG. Jednakże, integracja aspektów ESG w obronności może przyczynić się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i odporności. W lotnictwie cywilnym, dążenie do zredukowania emisji i zwiększenia efektywności operacyjnej może współgrać z wymogami bezpieczeństwa narodowego, tworząc synergiczne rozwiązania, które służą zarówno celom ekologicznym, jak i obronnym.

Jestem przekonany, że zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i obronnym, istnieje możliwość znalezienia równowagi między celami ESG a wymogami bezpieczeństwa, co może przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego i bezpiecznego środowiska lotniczego.

 

Podsumowanie Kongresu

 

Sławomir Mazurek, Wiceprezes NFOŚIGW, podczas otwarcia Kongresu podkreślił, że etap wyjaśniania co to jest ESG już minął. „Teraz potrzeba dobrych narzędzi i wiedzy, aby realizować te zasady. Środowisko to bardzo ważny element ESG. Ostatnio bezpieczeństwo energetyczne wyszło na pierwszy plan. Mówimy o stabilności systemu energetycznego, także dla biznesu. Musimy szukać innowacji, nasz Fundusz będzie miał w przyszłości 16 mld zł na transformację energetyczną i adaptację do zmian klimatu. Wspieramy m.in. geotermię. Kiedy działamy razem sukces jest murowany.” – zaznaczył.

 

Podczas kongresowych dyskusji niejednokrotnie wskazywano nie tylko na brak szczegółowych regulacji, ale przede wszystkim na brak dostepnych na rynku ekspertów legitymujących się wiedzą w zakresie zasad raportowania ESG. Podkreślano także, że najmłodsze pokolenia są szczególnie wymagające pod kątem działania proekologicznego, jednak znaczna część pracujących wymaga wsparcia w zrozumieniu wprowadzanych regulacji.

 

Joanna Makowiecka-Gatza, Przewodnicząca Rady Pracodawców RP, Prezes Zarządu KARMAR S.A. podczas panelu „Liderzy Biznesu - Strategia i przywództwo w dobie ESG” wskazała, że

„Raportowanie to nie tylko kwestia zestawienia danych, ale trzeba również wiedzieć, jak te dane zebrać, żeby to nie był greenwashing. (...) Wyzwań jest wiele.” 

 

Istotą jest przygotowanie systemu raportowania, który pozwoli unikać zjawiska pozornej dbałości o środowisko, szczególnie przez przedsiębiorstwa o szczególnie negatywnym wpływie na ekologię. 

 

Objęte obowiązkiem przedsiębiorstwa będą musiały stale monitorować wpływ swojej działalności na otoczenie oraz analizować zagrożenia i szanse w aspekcie społecznym, ekologicznym, i korporacyjnym. Raportowanie nie ograniczy się jedynie do prezentacji wyników, ale wymagać będzie ujawniania strategii, polityk, planów działania, zasobów oraz mierzalnych celów i postępów w ich realizacji. Przedsiębiorstwa będą również zobowiązane do udostępnienia istotnych informacji dotyczących całego łańcucha dostaw, jak i dystrybucji produktów do końcowych klientów.

 

Uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG) może przyczynić się do poprawy wyników środowiskowych i ekonomicznych organizacji w zakresie inwestycji i zrównoważonego rozwoju. To początek nowej ery prowadzenia inwestycji. 

Serdecznie dziękujemy za rozmowę i zaproszenie do udziału w Kongresie.
 

 

Comentarios


bottom of page